1 3.  F e b r u a r  2 0 2 0,  1 8 h, Har­nack-Haus Berlin

Fest­akt zur Grün­dung der Planck Aca­de­my. Geschlos­se­ne Ver­an­stal­tung. Akkor­de­on Valen­tin Butt I Har­fe Anna Steinkogler

Mehr…