2 4.  M a i ,  1 9 h 3 0
H o f  Q u i l l o ,  F a l k e n h a g e n

Beim 1. Kon­zert der Rei­he Neue Musik in 2024 gehen wir auf Grat­wan­de­run­gen durch klang­lich stark redu­zier­te Land­schaf­ten hin zu den 13 Far­ben des Son­nen­un­ter­gangs. Mehr…